Śladami Smoluchowskiego - konkurs uczniowskich projektów naukowych

Regulamin

 1. Organizatorem Konkursu uczniowskich projektów naukowych „Śladami Smoluchowskiego” – zwanego dalej Konkursem – jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział FAIS).
 2. Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży tematyką badań naukowych i pracami Mariana Smoluchowskiego oraz zachęcenie młodych ludzi do prowadzenia badań naukowych w ramach nauk ścisłych – w ramach uświetnienia obchodów 100. rocznicy śmierci Mariana Smoluchowskiego.
 3. Powołane przez Wydział FAIS Biuro Konkursu przejmie wszystkie działania organizacyjne związane z przeprowadzeniem, koordynacją i promocją Konkursu.
 4. Regulamin Konkursu oraz wszelkie aktualności z nim związane dostępne będą na Stronie internetowej Konkursu: http://www.smoluchowski.uj.edu.pl/konkursy/sladamismoluchowskiego
 5. Konkurs jest organizowany w  dwóch kategoriach, oddzielnie dla uczniów gimnazjów i dla szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół zaocznych). W poszczególnych kategoriach konkursu mogą brać udział uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczali do szkoły odpowiedniego typu.
 6. Do Konkursu można przystąpić indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych.
 7. Wszyscy uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi Konkursu, a wypełnienie i dostarczenie Karty Uczestnika (Załącznik 1) wraz z podpisanym Oświadczeniem (Załącznik 2) będzie traktowane jako akceptacja wszystkich warunków Konkursu.
 8. Z jednej placówki oświatowej może wziąć udział w konkursie dowolna liczba uczniów przygotowujących oryginalne prace konkursowe.
 9. Praca konkursowa polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu eksperymentu lub pokazu fizycznego związanego z tematyką prac prof. Mariana Smoluchowskiego, tj:
  a) różnych aspektów związanych z materią
  lub
  b) procesów losowych
  oraz na przygotowaniu ich dokumentacji w formie krótkiego opisu oraz plakatu o wymiarach maksymalnych formatu A0.
 10. Każdy uczestnik Konkursu ma obowiązek do dnia 09.06.2017 r. do godz. 15:00 dostarczyć do Biura Konkursu (Kraków, ul. Łojasiewicza 11, pok. H-1-10):
  • wypełnioną Kartę Uczestnika oraz Oświadczenie dostępne na stronie internetowej Konkursu;
  • krótki opis pracy konkursowej (max. 3000 znaków ze spacjami) zawierający tytuł pracy, pseudonim uczestnika Konkursu oraz streszczenie przeprowadzonego eksperymentu lub pokazu fizycznego
  • opatrzony pseudonimem plakat w formie elektronicznej (na płycie CD) w maksymalnym rozmiarze A0, w standardowym formacie (JPG, PDF) dokumentujący przeprowadzenie eksperymentu lub pokazu fizycznego, wraz z niezbędnym zarysem teoretycznym, analizą wyników, wnioskami z otrzymanych wyników oraz listą odnośników literaturowych.
 11. Pseudonim jest kodem zdefiniowanym przez uczestnika; musi się składać z maksymalnie dziewięciu liter i nie może nosić znamion znaczenia niestosownego (wulgarnego lub obraźliwego). Karta Uczestnika oraz Oświadczenie powinny być dostarczone w zaklejonej i opisanej takim samym jak płyta CD pseudonimem na kopercie. Takie same pseudonimy zgłoszone przez różnych uczestników zostaną przez organizatorów opatrzone dodatkowymi numerami porządkowymi. Jury nie będzie miało wglądu w informacje o autorach. Personalia uczestników zostaną ujawnione przez Biuro Konkursu dopiero po rozstrzygnięciu Konkursu.
 12. Każdej pracy nadesłanej przez uczestnika musi odpowiadać odrębne: pseudonim, Karta Uczestnika, Oświadczenie i nośnik elektroniczny. Niekompletne zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane.
 13. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  Etap I – przyjmowanie wypełnionych kart zgłoszeniowych, oświadczeń oraz prac w formie elektronicznej. Jury na podstawie udostępnionej przez Biuro Konkursu dokumentacji dokona selekcji prac. Aby zachować anonimowość uczestników, Biuro Konkursu o dopuszczeniu do etapu II, poinformuje uczestników na stronie internetowej Konkursu, publikując odpowiednią listę pseudonimów w dniu 22.06.2017. o godzinie 12:00.
  Etap II – przesłanie plakatów przez finalistów do dnia 30.07.2017. Jury dokona ich oceny i przyzna nagrody. Ogłoszenie wyników odbędzie się 1.09.2017 poprzez publikację na stronie internetowej Konkursu. Wręczenie nagród odbędzie 7.09.2017 podczas Dnia Otwartego poświęconego Marianowi Smoluchowskiemu w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Osoby nagrodzone (nie dotyczy wyróżnień) zostaną zaproszone do prezentacji swoich doświadczeń i pokazów publicznie w ramach sesji Akademii Fizyki, która odbędzie się na Wydziale FAIS w lutym 2018 roku. Każda prezentacja może trwać maksymalnie 15 min.
 14. Plakaty zakwalifikowane do II etapu będą wystawione w budynku Wydziału FAIS w okresie od 1.09.2017 do 3.10.2017. Do plakatów wystawowych zostaną dołączone dane Autor/ów (imię i nazwisko, nazwa szkoły).
 15. Terminowe dostarczenie odpowiednio zabezpieczonych plakatów na adres Biura Konkursu: ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 11 pok. H-1-10, Kraków, jest obowiązkiem finalistów (dostarczenie prac na koszt uczestników).
 16. Nagrody i wyróżnienia przyzna Jury, nad którego organizacją i prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwał Sekretarz Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przewiduje się procedury odwoławczej. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół, który po rozstrzygnięciu Konkursu, będzie mógł być udostępniony uczestnikom na życzenie.
 17. Jury przyzna w każdej kategorii następujące nagrody regulaminowe dla laureatów:
  a) w kategorii uczniowie gimnazjum: 
  • jedną nagrodę główną,
  • dwie nagrody,
  • jedno wyróżnienie
  b) w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
  • jedną nagrodę główną
  • dwie nagrody
  • jedno wyróżnienie.
  Laureaci Konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe. Jury ma prawo do innego podziału nagród. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora Konkursu.
 18. Wyłonienie laureatów następuje w głosowaniu. Zwycięzca wyłaniany jest bezwzględną liczbą głosów. W razie niemożności wskazania laureata w trybie głosowania według wyżej podanej zasady (po dwukrotnym głosowaniu) decyduje głos przewodniczącego Jury.
 19. W ocenie prac Jury będzie brać pod uwagę :
  a) odniesienie się do tematyki Konkursu
  b) oryginalność pomysłu
  c) ilość pracy włożonej w przygotowanie
  d) opis doświadczenia
  e) poprawność i klarowność opisu zjawiska, wielkości fizycznych
  f) staranność wykonania pomiarów lub pokazu
  g) świadomość istnienia niepewności pomiarowych i ich ewentualną analizę
  h) umiejętność wyciągania wniosków
  i) zwięzłość, precyzję projektu
  j) staranność wykonania plakatu
  k) odnośniki literaturowe (referencje)
 20. Nieodebrane plakaty po upływie 6 miesięcy od zakończenia wystawy pokonkursowej przechodzą na rzecz Wydziału FAIS.
 21. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania reprodukcji prac finałowych w działaniach promocyjno-wydawniczych.
 22. Z uczestnictwa w Konkursie wykluczeni są członkowie Jury i ich rodziny.