Ziarnista struktura materii – od Demokryta do Smoluchowskiego — Regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu na dzieło artystyczne „Ziarnista struktura materii – od Demokryta do Smoluchowskiego” w zakresie malarstwa, rzeźby i grafiki artystycznej – zwanego dalej Konkursem – jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Wydział FAIS).
 2. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do tworzenia dzieł inspirowanych badaniami w ramach nauk ścisłych, w szczególności pracami Mariana Smoluchowskiego oraz uświetnienie obchodów 100. rocznicy śmierci Mariana Smoluchowskiego.
 3. Patronami honorowymi Konkursu są Profesor Stanisław Tabisz Rektor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Profesor Wojciech Nowak Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Powołane przez Wydział FAIS Biuro Konkursu przejmie wszystkie działania organizacyjne związane z przeprowadzeniem, koordynacją i promocją Konkursu.
 5. W Konkursie mogą brać osoby do 35 roku życia (w dniu ogłoszenia Konkursu, tj. 27.12.2016 r., nie ukończyły 35 roku życia).
 6. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: amatorzy i profesjonaliści. W kategorii amatorzy mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (w tym liceów plastycznych i artystycznych) oraz studenci wyższych uczelni nieplastycznych, natomiast w kategorii profesjonaliści mogą wziąć udział studenci i absolwenci wyższych szkół plastycznych.
 7. Do Konkursu można przystąpić indywidualnie bądź w zespołach.
 8. Wszyscy uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi Konkursu, a wypełnienie i dostarczenie Karty Uczestnika (załącznik 1) wraz z podpisanym Oświadczeniem (załącznik 2) będzie traktowane jako akceptacja wszystkich warunków Konkursu.
 9. Każde dzieło artystyczne zgłoszone do Konkursu powinno być inspirowane badaniami struktury materii, w szczególności pracami Mariana Smoluchowskiego.
 10. Każdy uczestnik Konkursu ma obowiązek do dnia 8.05.2017 r. dostarczyć do Biura Konkursu:
  • wypełnioną Kartę Uczestnika oraz Oświadczenie dostępne na stronie internetowej Konkursu;
  • opatrzoną godłem reprodukcję pracy w formie elektronicznej (na płycie CD) w standardowym formacie (JPG, PDF) oraz w rozdzielczości umożliwiającej druk (min. 300 dpi, 15 cm x 21 cm);
  • opis dzieła: technika, wymiary (ewentualnie materiał w przypadku pracy nietypowej) i w razie potrzeby – warunki ekspozycji.
 11. Godło jest kodem zdefiniowanym przez uczestnika; musi się składać z pięciu znaków: liter i cyfr. Karta Uczestnika oraz Oświadczenie powinny być dostarczone w zaklejonej i opisanej takim samym jak płyta CD godłem kopercie. Zgłoszone takie same godła przez różnych uczestników zostaną przez organizatorów opatrzone dodatkowymi numerami porządkowymi. Jury nie będzie miało wglądu w informacje o autorach. Personalia uczestników zostaną ujawnione przez Biuro Konkursu dopiero po rozstrzygnięciu Konkursu.
 12. Każdej pracy nadesłanej przez uczestnika musi odpowiadać odrębne: godło, karta uczestnika, oświadczenie i nośnik elektroniczny. Niekompletne zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane.
 13. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  Etap I – przyjmowanie wypełnionych kart zgłoszeniowych, oświadczeń oraz prac w formie elektronicznej. Jury na podstawie udostępnionych przez Biuro Konkursu reprodukcji dokona selekcji prac. Aby zachować anonimowość uczestników, Biuro Konkursu o dopuszczeniu do etapu II, poinformuje uczestników na stronie internetowej Konkursu, publikując odpowiednią listę godeł w dniu 1.06.2017 r. o godzinie 12:00.

  Etap II – przesłanie prac przez finalistów do dnia 21.08.2017. Jury dokona ich oceny i przyzna nagrody. Ogłoszenie wyników odbędzie się 1.09.2017 poprzez publikację na stronie internetowej Konkursu i w innych mediach. Wręczenie nagród odbędzie 7.09.2017 podczas Dnia Otwartego poświęconego Marianowi Smoluchowskiemu w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 14. Dzieła zakwalifikowane do II etapu będą wystawione w budynku Audytorium Maximum w okresie od 1.09.2017 do 3.10.2017.
 15. Praca zgłoszona do Konkursu musi być wykonana w trwałej technice umożliwiającej ekspozycję na wystawie i winna spełniać następujące warunki: w przypadku prac dwuwymiarowych – dłuższy bok nie może przekraczać 200 cm.
 16. Prace dopuszczone do wystawy muszą być opisane godłem (tożsamym z użytym w karcie zgłoszeniowej) i przygotowane do ekspozycji (odpowiednio oprawione – w wypadku prac graficznych bądź rysunkowych). Terminowe dostarczenie odpowiednio zabezpieczonych prac na adres: ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11 pok. A-0-07, 30-348 Kraków, jest obowiązkiem finalistów (dostarczenie prac na koszt uczestników). Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac podczas transportu.
 17. Pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce w siedzibie Wydziału FAIS w okresie do końca 2017 r.
 18. Nagrody i wyróżnienia przyzna Jury, nad którego organizacją i prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwał Sekretarz Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przewiduje się procedury odwoławczej. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół, który po rozstrzygnięciu Konkursu, będzie mógł być udostępniony uczestnikom na życzenie.
 19. Jury przyzna w każdej kategorii następujące nagrody regulaminowe:
  a) w kategorii amatorzy: ​
  • jedną nagrodę główną w wysokości 4000 zł,
  • dwie nagrody po 2000 zł.
  • dwa wyróżnienia honorowe – wyłonione poprzez głosowanie pracowników, doktorantów i studentów Wydziału FAIS.
  b) w kategorii profesjonaliści:
  • jedną nagrodę główną w wysokości 6000 zł,
  • dwie nagrody po 3000 zł.
  • dwa wyróżnienia honorowe – wyłonione poprzez głosowanie pracowników, doktorantów i studentów Wydziału FAIS.
  Jury ma prawo do innego podziału nagród. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora Konkursu.​
 20. Wyłonienie laureatów następuje w głosowaniu. Zwycięzca wyłaniany jest bezwzględną liczbą głosów. W razie niemożności wskazania laureata w trybie głosowania według wyżej podanej zasady (po dwukrotnym głosowaniu) decyduje głos przewodniczącego Jury.
 21. W ocenie prac Jury będzie brać pod uwagę ich wartość artystyczną oraz kreatywne i czytelne odniesienie się do tematu Konkursu.
 22. Nieodebrane prace po upływie 5 miesięcy od zakończenia wystawy pokonkursowej przechodzą na rzecz Wydziału FAIS.
 23. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania reprodukcji prac finałowych w działaniach promocyjno-wydawniczych.
 24. Z uczestnictwa w Konkursie wykluczeni są członkowie Jury i ich rodziny.
 25. Regulamin Konkursu zostanie upubliczniony na stronie internetowej Konkursu.
 26. Wystawie będzie towarzyszyć katalog zawierający prace dopuszczone do drugiego etapu.